ภาคเหนือ

Trade fair

ภาคเหนือ

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหมด 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับการผลิต ใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ภายใต้แนวคิด พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักที่สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเป็นอย่างมาก

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กับ BCG Economy
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ตามแนวคิดของ BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม Food Valley และพัฒนาเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมาย ซึ่งทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศ และเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพหลากหลายแห่งหนึ่งของโลก

บริษัท

aw logo jiraporn new
บริษัท อบันแด้นซ์ฟู้ด จํากัด
บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำกัด
Asset 3
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หจก. เดอะแม่นายส์ไวน์เนอรี่
บริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด
วิสาหกิจชุมชน สุราสักทองแพร่
บริษัท บุญยวง อินดัสทรี จำกัด
บริษัท แสงดี เนเจอร์เฮิร์บ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกร โปรเกรส
Asset 13
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
วิสาหกิจชุมชนน้ำเสาวรสพร้อมดื่มตราครูอุไร
บริษัท พลีพรีม จำกัด
Lanna Agro Industry Co., Ltd.
บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด