ภาคใต้

Trade fair

ภาคใต้

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะตัว ภายใต้แนวคิด พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการค้าโลก ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ เป็นต้น

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กับ BCG Economy
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ตามแนวคิดของ BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคใต้มีจุดเด่นทั้งจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ระบบนิเวศชายฝั่ง แหล่งผลิตแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันที่สำคัญ รวมถึงมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ จึงสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก

บริษัท

Asset 1
บันดาหยา - สตูล
กลุ่มน้ำมันปาล์ม-01
กลุ่มโรงเลื่อยและไม้อัด-01