ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Trade fair

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้แนวคิด อีสานสู่มิติใหม่ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค

สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ BCG Economy
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ตามแนวคิดของ BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก

บริษัท

บริษัท นิยมฟู๊ดส์ จำกัด
Srikaew logo2 AI-01
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
Montravia