ภาคกลาง

Trade fair

ภาคกลาง

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหมด 17 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มุ่งสู่ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจากความอุดมสมบูรณ์เป็น อู่ข้าว อู่น้ำ ของพื้นที่ภาค ภาคกลางจึงเป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ และมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมกยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง กับ BCG Economy
สภาอุตสาหกรรมภาคกลางมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ตามแนวคิดของ BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) ในการเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับการผลิตสินค้าเษตรและอุตสาหกรรม โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภาคกลางมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง รวมถึงเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก นับเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศรองลงมาจากกรุงเทพมหานคร

บริษัท

Asset 1
บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
LOGO Puri_air - Mook BH Pro Internationnal
บริษัท เอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จำกัด
บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด