Forum Stage
FTI Expo 2022 ห้องสัมมนา “ลีลาวดี”
“Shaping Future Industries with BCG Economy”

02

FEB 2022

10.00-12.00

พิธีเปิดงาน
Grand Opening

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

13.30-14.00 น.

โอกาสและความท้าทายในการผลิตและส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

14.00-15.00 น.

บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
คุณผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย
คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

15.00-15.30 น.

BCG เป็นวาระแห่งชาติ

13.30-14.00 น.

โอกาสและความท้าทายในการผลิตและส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

14.00-15.00 น.

บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

15.00-15.30 น.

BCG เป็นวาระแห่งชาติ

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
คุณผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย
คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

03

FEB 2022

08.00-10.30 น.

การประชุม กกร.

(ห้องเอื้องหลวง)

10.30-11.00 น.

ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

11.00-12.30 น.

ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต ตามแนวคิด PTT

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

14.00-15.00 น.

“ESG Pathway” หัวใจการดำเนินธุรกิจ SCG

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

04

FEB 2022

10.00-11.00 น.

โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11.00-12.00 น.

การบริหารธุรกิจไอทีในยุค Digital Disruption และมุมมองปี 2022

คุณสุธิดา มงคลสุธี
กรรมการปละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

13.30-14.30 น.

Technology Digital Challenges x Ecosystem

คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

14.30-15.30 น.

Huawei Smart Green Smart Technology

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

05

FEB 2022

11.00-12.00 น.

การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วยมาตรการการเงิน และการคลัง

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

13.30-14.30 น.

การยกระดับคุณภาพวิถีชีวิตใหม่ ภายใต้เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

14.30-15.30 น.

Transform องค์กรสู่อุตสาหกรรมยั่งยืน … BCG Model คือคำตอบ

คุณเวทิต โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

06

FEB 2022

11.00-12.00 น.

ยกระดับผลิตภาพการผลิตและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model

คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13.30-15.00 น.

Next Normal Agriculture

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
คุณสมัย ลี้สกุล

11.00-12.00 น.

ยกระดับผลิตภาพการผลิตและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model

13.30-15.00 น.

Next Normal Agriculture

คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

คุณสมัย ลี้สกุล

Breakout Stage
FTI Expo 2022 ห้องสัมมนา “เอื้องหลวง” วันที่ 2-6 ก.พ.65
“Shaping Future Industries with BCG Economy”

02

FEB 2022

10.00-12.00 น.

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด FTI Expo 2022

13.30-16.00 น.

กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมศิริกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบารุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ก้าวรับเทรนด์โลกลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

03

FEB 2022

08.00-10.00 น.

ประชุม กกร.
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย

11.00-12.00 น.

งานสัมนากิจกรรม EXIM BANK

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

13.30-16.00 น.

MIT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล
รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท.
คุณสราวุฒิ สินสำเนา
กรรมการผู้จัดการ บจก. อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย)

  1. ภาพรวม MIT
  2. ประโยชน์ของ MIT สำหรับ ผปก อย่างยั่งยืน
  3. ขั้นตอนและวิธีการออกใบรับรอง MIT
  4. โอกาสและความสาเร็จของ ผปก ที่ได้รับรอง

04

FEB 2022

08.00-10.30 น.

Circular Material Hub Platform

คุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะทำงาน Circular Material Hub

11.00-12.00 น.

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว และ ECO Plus

คุณภัทรันดา แสงมหะหมัด ผู้จัดการ
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

13.30-16.30 น.

MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – บทบาทและความสำคัญ

คุณทักษพร รักอยู่
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

  1. ระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ
  2. การใช้งานใบรับรอง MIT ของ สอท

05

FEB 2022

10.00-12.00 น.

Triup Act

13.00-15.00 น.

LIVE Exchange:
ทางเลือกใหม่ของ SME และ Start-up ไทยในตลาดทุน

ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง
รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซันสวีท
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก
คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์
รองประธานคณะกรรมการ สถาบัน SMI (ผู้ดำเนินรายการ)

15.00-17.00 น.

ไขข้อข้องใจ: การขอสิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ SMEs

ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง
รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

06

FEB 2022

10.00-12.00 น.

Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry

  • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท​ SCG Logistics Management Ltd.
  • บริษัท​ ZUPPORTS ภายใต้เครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group, SCG)