ความท้าทาย COP 26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย | Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future