ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal | บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย